Online Coaching Direct & Snel bij Levensvragen!
Search

Algemene voorwaarden

Coach & psycholoog Freek  – Jarenlange coachingservaring voor ál jouw levensvragen.

 1. Definities

  ‘Coach & psycholoog Freek’: Freerk Offeringa, opererend onder de naam ‘Levenscoach Freek’, is gevestigd in Drachten en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76301915. ‘De cliënt’ verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Levenscoach Freek.

 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, coachingsovereenkomsten en alle daaruit voortkomende verplichtingen tussen Levenscoach Freek en de cliënt.
 3. Diensten
  Levenscoach Freek verzorgt coachingssessies waarin hij zijn cliënten begeleidt en ondersteunt bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door middel van gerichte gesprekken en oefeningen helpt hij cliënten hun doelen te identificeren, uitdagingen te overwinnen en hun potentieel te realiseren. Naast deze sessies biedt hij ook aanverwante diensten, zoals specifiek is afgesproken tussen Levenscoach Freek en de cliënt, hetzij mondeling of schriftelijk vastgesteld.
 4. Verplichtingen van de cliënt
  De cliënt voorziet Levenscoach Freek van alle cruciale informatie, waaronder persoonlijke doelstellingen, uitdagingen en verwachtingen, en engageert zich actief in het samenwerkingsproces. Deze betrokkenheid en open communicatie zijn essentieel om de coaching en psychologische begeleiding door Levenscoach Freek zo effectief, persoonlijk en doelgericht mogelijk te laten plaatsvinden.
 5. Betaling en Dacturatie
  De cliënt is gehouden aan de betaling van de vergoeding zoals bepaald in de coachingsovereenkomst of zoals mondeling overeengekomen. Het is essentieel dat deze betaling plaatsvindt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de declaratie. Mocht er op de declaratie een afwijkende betalingstermijn vermeld staan of mochten er schriftelijk specifieke betalingsafspraken zijn gemaakt, dan prevaleren deze boven de standaardtermijn. Het tijdig voldoen aan deze financiële verplichting is cruciaal voor de voortzetting van de dienstverlening.
 6. Annulering
  De cliënt dient een coachingssessie ten minste 24 uur van tevoren te annuleren. Bij het nalaten hiervan heeft Levenscoach Freek het recht om het volledige tarief voor de desbetreffende sessie te factureren. Echter, in gevallen van noodgevallen of onvoorziene omstandigheden wordt hiervan afgeweken.
 7. Vertrouwelijkheid
  Levenscoach Freek waarborgt de vertrouwelijkheid van alle informatie die tijdens de sessies wordt gedeeld. Tenzij er een wettelijke verplichting is die openbaarmaking vereist, blijft alle gedeelde informatie strikt vertrouwelijk. De privacy van mijn cliënten heeft bij mij de hoogste prioriteit. Ik begrijp en respecteer het vertrouwen dat cliënten in mij stellen en zet me voortdurend in om persoonlijke gegevens optimaal te beveiligen. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteer ik strikte richtlijnen om de gegevens van mijn cliënten te beschermen en te waarborgen.
 8. Verzameling van Informatie
  Als levenscoach verzamel ik de noodzakelijke persoonlijke gegevens om je optimaal te kunnen begeleiden op het gebied van coaching. Dit betreft informatie zoals je naam, contactgegevens, medische achtergrond en andere relevante details voor de sessies. Deze informatie wordt uitsluitend met jouw uitdrukkelijke toestemming verzameld. Ik bewaar je gegevens zo lang als noodzakelijk is voor het leveren van de gevraagde diensten of voor andere essentiële doeleinden. De beveiligingsprotocollen die ik gebruik zijn in lijn met de wettelijke voorschriften om de integriteit en veiligheid van jouw gegevens te garanderen.
 9. Aansprakelijkheid
  Behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid, is Levenscoach Freek niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade bij de cliënt of derden. Dit omvat zowel gevolg- als immateriële schade. Dit betreft schade die kan ontstaan tijdens of als gevolg van de sessies, het toepassen van de aangereikte technieken of adviezen, of enige andere interventies die tijdens het traject zijn voorgesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om beslissingen te nemen en acties te ondernemen die in lijn zijn met zijn of haar welzijn. Levenscoach Freek biedt professionele begeleiding en ondersteuning, maar het uiteindelijke resultaat hangt af van de inzet en keuzes van de cliënt zelf.
 10. Intellectueel Eigendom
  Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Levenscoach Freek verstrekte materialen en documentatie, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, coachingsthema’s en schriftelijk vastgelegde coachingsadviezen, berusten exclusief bij Levenscoach Freek. Het is de cliënt niet toegestaan om deze materialen en documentatie te kopiëren, te verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken buiten de context van het traject zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Levenscoach Freek. Het gebruik van deze materialen en adviezen dient strikt beperkt te blijven tot het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Elk ongeoorloofd gebruik of distributie kan leiden tot juridische maatregelen. Het respecteren van deze rechten waarborgt de integriteit en professionaliteit van de coachingpraktijk van Levenscoach Freek..
 11. Klachten
  Indien er klachten zijn omtrent de dienstverlening van Levenscoach Freek, dient de cliënt deze klachten binnen een redelijke termijn, echter uiterlijk binnen 30 dagen na constatering van het mankement of de onvolkomenheid, schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken aan Levenscoach Freek. Na ontvangst van de klacht streeft Levenscoach Freek ernaar om deze binnen 30 dagen te behandelen. Mocht het onverhoopt zo zijn dat Levenscoach Freek meer tijd nodig heeft voor de afhandeling van de klacht, dan zal de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, onder bijvoeging van de reden voor het uitstel en een verwachte termijn voor de afhandeling. Het is van belang te benadrukken dat Levenscoach Freek slechts verantwoordelijk is voor de correcte behandeling van tijdig en correct ingediende klachten. Klachten en de wijze van afhandeling worden strikt vertrouwelijk behandeld en gedocumenteerd. Het is de plicht van de cliënt om klachten tijdig en op de juiste wijze in te dienen, en het nalaten hiervan kan invloed hebben op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Levenscoach Freek.
 12. Wijzigingen algemene voorwaarden
  Levenscoach Freek behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te herzien of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen ten minste 30 dagen voordat ze van kracht worden, gecommuniceerd worden aan de cliënt. Alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden, die voor de huidige versie zijn opgesteld, verliezen hun geldigheid en zijn niet langer bindend of een rechtsgeldig instrument. Het is daarom essentieel dat de cliënt de meest recente versie van de algemene voorwaarden raadpleegt en zich hieraan conformeert. Reeds aangegane overeenkomsten blijven echter onderhevig aan de voorwaarden die golden op het moment van afsluiting van de betreffende overeenkomst.
 13. Geschillen en toepasselijk recht
  Alle afspraken en overeenkomsten tussen Levenscoach Freek en de cliënt vallen onder de jurisdictie van het Nederlands recht. Bij eventuele geschillen wordt eerst gepoogd deze op te lossen via mediation. Mocht mediation niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan zullen de geschillen worden voorgelegd aan de competente rechter binnen het arrondissement waar Levenscoach Freek zijn hoofdvestiging heeft. Het is voor beide partijen van belang om zich bewust te zijn van deze procedure en de stappen die genomen worden alvorens juridische stappen te overwegen.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf juni 2023.

Boost je leven met coaching!

Ontdek je levenspassie en vind nieuwe paden met mijn begeleiding als coach en psycholoog. Ik ben Freek, en met jarenlange ervaring sta ik klaar om antwoorden te geven op ál jouw levensvragen. Laten we jouw ware ik en wensen ontdekken. Maak een afspraak en neem samen met mij een andere afslag naar nieuwe mogelijkheden.

Chat openen
1
Afspraak maken?
Coach & psycholoog Freek
Hallo, ik ben Freek, jouw ervaren coach en psycholoog. Zit jij met levensvragen? Jouw vraag is het begin van de weg naar meer geluk en ontspanning. Afspraak kan al binnen één week in Drachten of online. Zie ik je snel?!