Coachingsformulieren

Zoek

Algemene voorwaarden

Als non-conformist bied ik, Freek, jou al 35 jaar mensgerichte coaching en gesprekstherapie.

.

 1. Definities

  ‘Levenscoach Freek’, ook bekend als Freerk Offeringa, biedt zijn diensten aan als coach en gesprekstherapeut vanuit Drachten. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76301915, richt hij zich op zowel individuen als organisaties die zijn begeleiding zoeken. De term ‘de cliënt’ omvat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Levenscoach Freek.

 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, coachingsovereenkomsten en alle daaruit voortkomende verplichtingen tussen Levenscoach Freek en de cliënt.
 3. Diensten
  Levenscoach Freek biedt een holistische benadering van persoonlijke en professionele ontwikkeling door middel van coachingssessies en gesprekstherapie. Hij begeleidt en ondersteunt zijn cliënten intensief in het identificeren van hun doelen, het overwinnen van uitdagingen en het realiseren van hun potentieel. Door gerichte gesprekken en oefeningen, gecombineerd met de principes van gesprekstherapie, creëert Freek een veilige ruimte waarin cliënten kunnen groeien en bloeien. Naast deze sessies biedt hij ook op maat gemaakte aanverwante diensten, zoals specifiek overeengekomen tussen Levenscoach Freek en de cliënt, vastgelegd hetzij mondeling of schriftelijk.
 4. Verplichtingen van de cliënt
  De cliënt speelt een actieve rol in het samenwerkingsproces met Levenscoach Freek door niet alleen cruciale informatie te verstrekken over persoonlijke doelstellingen, uitdagingen en verwachtingen, maar ook door zich volledig in te zetten voor praktijkoefeningen en het zorgvuldig invullen van online formulieren voor coaching. Deze betrokkenheid en open communicatie vormen de basis voor effectieve, persoonlijke en doelgerichte coachende begeleiding. Door actief deel te nemen aan praktijkoefeningen en nauwgezet de vereiste formulieren in te vullen, draagt de cliënt bij aan het creëren van een volledig beeld van zijn of haar situatie, wat Levenscoach Freek in staat stelt om een op maat gemaakte begeleiding te bieden die nauw aansluit bij de unieke behoeften en doelen van de cliënt.
 5. Betaling en Declaratie
  De cliënt is gehouden aan de betaling van de vergoeding zoals bepaald in de coachingsovereenkomst of zoals mondeling overeengekomen. Het is essentieel dat deze betaling plaatsvindt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de declaratie. Mocht er op de declaratie een afwijkende betalingstermijn vermeld staan of mochten er schriftelijk specifieke betalingsafspraken zijn gemaakt, dan prevaleren deze boven de standaardtermijn. Het tijdig voldoen aan deze financiële verplichting is cruciaal voor de voortzetting van de dienstverlening.
 6. Annulering
  De cliënt dient een coachingssessie ten minste 24 uur van tevoren te annuleren. Bij het nalaten hiervan heeft Levenscoach Freek het recht om het volledige tarief voor de desbetreffende sessie te factureren. Echter, in gevallen van noodgevallen of onvoorziene omstandigheden wordt hiervan afgeweken.
 7. Vertrouwelijkheid
  Levenscoach Freek waarborgt de vertrouwelijkheid van alle informatie die tijdens de sessies wordt gedeeld. Tenzij er een wettelijke verplichting is die openbaarmaking vereist, blijft alle gedeelde informatie strikt vertrouwelijk. De privacy van mijn cliënten heeft bij mij de hoogste prioriteit. Ik begrijp en respecteer het vertrouwen dat cliënten in mij stellen en zet me voortdurend in om persoonlijke gegevens optimaal te beveiligen. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteer ik strikte richtlijnen om de gegevens van mijn cliënten te beschermen en te waarborgen.
 8. Verzameling van Informatie
  Als coach & gesprekstherapeut verzamel ik de noodzakelijke persoonlijke gegevens om je optimaal te kunnen begeleiden op het gebied van coaching. Dit betreft informatie zoals je naam, contactgegevens, medische achtergrond en andere relevante details voor de sessies. Deze informatie wordt uitsluitend met jouw uitdrukkelijke toestemming verzameld. Ik bewaar je gegevens zo lang als noodzakelijk is voor het leveren van de gevraagde diensten of voor andere essentiële doeleinden. De beveiligingsprotocollen die ik gebruik zijn in lijn met de wettelijke voorschriften om de integriteit en veiligheid van jouw gegevens te garanderen.
 9. Aansprakelijkheid
  Behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid, is Levenscoach Freek niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade bij de cliënt of derden. Dit omvat zowel gevolg- als immateriële schade. Dit betreft schade die kan ontstaan tijdens of als gevolg van de sessies, het toepassen van de aangereikte technieken of adviezen, of enige andere interventies die tijdens het traject zijn voorgesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om beslissingen te nemen en acties te ondernemen die in lijn zijn met zijn of haar welzijn. Levenscoach Freek biedt professionele begeleiding en ondersteuning, maar het uiteindelijke resultaat hangt af van de inzet en keuzes van de cliënt zelf.
 10. Intellectueel Eigendom
  Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Levenscoach Freek verstrekte materialen en documentatie, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, coachingsthema’s en schriftelijk vastgelegde coachingsadviezen, berusten exclusief bij Levenscoach Freek. Het is de cliënt niet toegestaan om deze materialen en documentatie te kopiëren, te verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken buiten de context van het traject zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Levenscoach Freek. Het gebruik van deze materialen en adviezen dient strikt beperkt te blijven tot het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Elk ongeoorloofd gebruik of distributie kan leiden tot juridische maatregelen. Het respecteren van deze rechten waarborgt de integriteit en professionaliteit van de coachingpraktijk van Levenscoach Freek..
 11. Klachten
  Indien er klachten zijn omtrent de dienstverlening van Levenscoach Freek, dient de cliënt deze klachten binnen een redelijke termijn, echter uiterlijk binnen 30 dagen na constatering van het mankement of de onvolkomenheid, schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken aan Levenscoach Freek. Na ontvangst van de klacht streeft Levenscoach Freek ernaar om deze binnen 30 dagen te behandelen. Mocht het onverhoopt zo zijn dat Levenscoach Freek meer tijd nodig heeft voor de afhandeling van de klacht, dan zal de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, onder bijvoeging van de reden voor het uitstel en een verwachte termijn voor de afhandeling. Het is van belang te benadrukken dat Levenscoach Freek slechts verantwoordelijk is voor de correcte behandeling van tijdig en correct ingediende klachten. Klachten en de wijze van afhandeling worden strikt vertrouwelijk behandeld en gedocumenteerd. Het is de plicht van de cliënt om klachten tijdig en op de juiste wijze in te dienen, en het nalaten hiervan kan invloed hebben op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Levenscoach Freek.
 12. Wijzigingen algemene voorwaarden
  Levenscoach Freek behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te herzien of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen ten minste 30 dagen voordat ze van kracht worden, gecommuniceerd worden aan de cliënt. Alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden, die voor de huidige versie zijn opgesteld, verliezen hun geldigheid en zijn niet langer bindend of een rechtsgeldig instrument. Het is daarom essentieel dat de cliënt de meest recente versie van de algemene voorwaarden raadpleegt en zich hieraan conformeert. Reeds aangegane overeenkomsten blijven echter onderhevig aan de voorwaarden die golden op het moment van afsluiting van de betreffende overeenkomst.
 13. Geschillen en toepasselijk recht
  Alle afspraken en overeenkomsten tussen Levenscoach Freek en de cliënt vallen onder de jurisdictie van het Nederlands recht. Bij eventuele geschillen wordt eerst gepoogd deze op te lossen via mediation. Mocht mediation niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan zullen de geschillen worden voorgelegd aan de competente rechter binnen het arrondissement waar Levenscoach Freek zijn hoofdvestiging heeft. Het is voor beide partijen van belang om zich bewust te zijn van deze procedure en de stappen die genomen worden alvorens juridische stappen te overwegen.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf juni 2023.

Coaching & Gesprekstherapie dé oplossing voor levensvragen!

Plan binnen een week een afspraak met mij, Freek, jouw coach en gesprekstherapeut. Samen verkennen we elke levensvraag, duiken we dieper in de wereld van je ware passie en onontdekte mogelijkheden. Met meer dan 30 jaar ervaring begeleid ik je naar zelfinzicht en het realiseren van je dromen. Begin een reis vol vertrouwen en diepgaande relaties.

Chat openen
1
Afspraak maken?
Coach & psycholoog Freek
Hallo, ik ben Freek, jouw ervaren coach en psycholoog. Zit jij met levensvragen? Jouw vraag is het begin van de weg naar meer geluk en ontspanning. Afspraak kan al binnen één week in Drachten of online. Zie ik je snel?!